آمار

پراکندگی معلولیت و چالش های آن

با محدودیت ها و نبود آمار دقیق از پراکندگی معلولیت چه باید کرد؟

در رويکرد برنامه‌ريزی حق‌محور به حقوق‌کودک، محدوديت‌های آماری، ناقض تعهد و مسئوليت ارکان مختلف جامعه اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه‌ی مدنی در جهت تلاش برای رفع موانع تحقق حقوق افراد دارای معلوليت و نيازهای ويژه، نخواهد شد.

پراکندگی معلولیت در ایران

داده‌های مربوط به پراکندگی معلوليت در ايران از سه منبع مختلف قابل استخراج است. سرشماری‌های عمومی نفوس پیمايش‌های ملی ادواری شاخص‌های سلامت و جمعيت اطلاعات آمارهای سازمان بهزیستی کشور

پراکندگی معلولیت در جهان

در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل(2013) در خصوص کودکان دارای معلولیت اشاره شده که تخمین‌های جهانی در خصوص شیوع معلولیت‌ها در میان کودکان، قدیمی وغیر قابل اطمینان است، لذا گزارش جدید یونیسف در خصوص وضعیت کودکان دارای معلولیت، مبتنی بر نتایج پیمایش‌های کشوری و مطالعات مستقل است.