حقوق کودکی

حقوق کودکان با نیازهای ویژه در حوزه های مختلف

حقوق کودک در برخورداری از بهداشت، سلامت و توانبخشی

دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و نیز پیمان‌نامه جهانی حقوق‌کودک نسبت به انجام برخی از اقدامات در حوزه بهداشت، سلامت و توانبخشی کودکان دارای معلولیت، متعهد شده است اما همچنان بسیاری از کودکان دارای معلولیت و خانواده‌هایشان از منظر دسترسی به این خدمات با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

حقوق کودک در برخورداری از آموزش بدون‌تبعيض و بر مبناي فرصت‌برابـر

ماده 24 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کند که دولت‌های عضو باید حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت شناخته و بـا هـدف تحقـق اين حق، بدون‌تبعيض و بر مبناي فرصت‌برابـر ، نظـام آموزشـي فراگيـري را در تمـامي سطوح و به صورت آموزش مادام‌العمر تضمين نمایند.

حقوق کودک در برخورداری از خانواده یا سرپرست و پرورش مناسب توسط آنان

پیمان‌نامه جهانی حقوق‌کودک حق برخورداری از والدین یا جایگزین مناسبی برای آنان، مسئولیت‌های والدین در پرورش کودکان و محافظت از آنان در برابر هرگونه بدرفتاری والدین و سرپرستان را مورد تاکید قرار داده است. اما به نظر می‌رسد که هم خانواده ها و هم کودکان دارای معلولیت گاه از این حقوق بهره‌مند نمی‌شوند.