ابزارها(1)

ابزارهای موردنیاز برای تحقق همکاری میان بخشی کدامند؟ (ابزارهای پیشنهاد شده توسط نهاد "مجمعِ تاثیر جمعی")

مقدمه ای بر ابزارهای مشارکت

ابزارهای متعددی در حوزه همکاری‌های میان‌بخشی توسط متخصصان مختلف طراحی شده است. یکی از نهادهای تخصصی این حوزه، مجمعِ تاثیر جمعی، می‌باشد که برای تحقق یک همکاری میان‌بخشی چهار مرحله را شناسایی کرده است.

ابزار مرحله تشخیص

مجمعِ تاثیر جمعی برای تحقق یک همکاری بین‌بخشی چهار مرحله شناسایی کرده است.در این قسمت با ابزار مرحله تشخیص(مرحله ی اول) آشنا می شوید.

ابزار مرحله ی طراحی

مجمعِ تاثیر جمعی برای تحقق یک همکاری بین‌بخشی چهار مرحله شناسایی کرده است.در این قسمت با ابزار مرحله طراحی(مرحله ی دوم) آشنا می شوید.

ابزار مرحله اجرا

مجمعِ تاثیر جمعی برای تحقق یک همکاری بین‌بخشی چهار مرحله شناسایی کرده است.در این قسمت با ابزار مرحله طراحی(مرحله سوم) آشنا می شوید.

ابزار مرحله‌ی ارزیابی

مجمعِ تاثیر جمعی برای تحقق یک همکاری بین‌بخشی چهار مرحله شناسایی کرده است.در این قسمت با ابزار مرحله‌ی ارزیابی(مرحله چهارم) آشنا می شوید.